استادکاران شهرستان نوشهر
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:رحمان پرماس
تلفن: 09111956044
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:اکبر پورنبی درزی
تلفن: 09113960338
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:زین العابدین جهاندارلاشکی
تلفن: 09363053231
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:مهدی خدابنده اویلی
تلفن: 09366253864
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:یعقوب خواجه حسینی
تلفن: 09119936927
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:علی سلطانی لرگان
تلفن: 09115742608
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:سهراب عبدالله پور
تلفن: 09111935035
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:مرتضی فیض آبادی
تلفن: 09390270026
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:محسن قره داغی
تلفن: 09369211581
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:اسماعیل قمی مازندران
تلفن: 09119021164
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:میثم کلانتری
تلفن: 09113943652
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام:رسول نعمت پور
تلفن: 09111968316
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام:احمد بهجتی
تلفن: 09111969636
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام:محمدعلی حسن پور فرد
تلفن: 09117431662
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام:علیرضا سینکایی
تلفن: 09113957952
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام:مرتضی فیض آبادی
تلفن: 09390270026
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام:امیر نژاد فرخی فر
تلفن: 09113944805
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:جواد آفتابی
تلفن: 09113926646
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:کریم اسرفیل زاده
تلفن: 09119934185
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:مرتضی بالی چلندر
تلفن: 09113929199
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:عمار حسن زاده
تلفن: 09122102694
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:ارسلان سعادتی
تلفن: 09193718627
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:میرطاهر غفاری
تلفن: 09354912221
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:یونس وحدانی
تلفن: 09115804842
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام:حسن کریم لو
تلفن: 09119040241
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: ابراهیم اکبری
تلفن: 09111947835
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: جهانگیر پوراسماعیلی
تلفن: 09363053604
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: بهروز جعفری
تلفن: 09116786751
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: محمدعلی حسن پور فرد
تلفن: 09117431662
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: حسن خواجوی
تلفن: 09123874535
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: مهدی سلطانی پول
تلفن: 09356037132
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: علیرضا شیخ اسلامی
تلفن: 09907411800
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: حمید غریب سامی
تلفن: 09111966836
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: مصطفی قره داغی
تلفن: 09113960243
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: محمد قره داغی
تلفن: 09351334360
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: اصغر کاردرقدس
تلفن: 09378852132
تخصص: کمک برقکار درجه 2
نام: علی محسنی بندپی
تلفن: 09117832740
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: علی محمد اسلامی
تلفن: 09119905117
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: امیر پالوچ
تلفن: 09113939759
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: سعید سینکایی
تلفن: 09118576272
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: نادر سینکایی
تلفن: 09118576086
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: محمد مشایخ
تلفن: 09126405877
تخصص: کمک لوله کش درجه 2
نام: علی اکبر نعیمائی کجور
تلفن: 09113964675
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: مجتبی احمدی لشکناری
تلفن: 09113966783
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: حمزه امینی
تلفن: 09388742714
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: سید حمید جباری
تلفن: 09149672190
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: یاسر خزائی پول
تلفن: 09333939373
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: محمد عباسی
تلفن: 09149884609
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: مرتضی فیض آبادی
تلفن: 09390270026
تخصص: فن ورز اسکلت بتنی
نام: عامر وحدانی
تلفن: 09113974085