اطلاعات دفتر مهندسی
شماره دفتر: 808
مسئول: شهريار  لطفی  رشته:  عمران   پایه:  1
تلفن: 09121070975
آدرس: بلوار شهيد خيريان - ساختمان سام سنتر - طبقه چهارم - واحد 7
اعضا:  
حمیدرضا  عسکریان نامقی  رشته:  معماری   پایه:  1