رزومه
  نام: مهدی حسین پورناصری

رشته: عمران

تلفن: 09113921131
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 556        سمت در دفتر: عضو دفتر