رزومه
  نام: امیرمسعود افشار

رشته: عمران

تلفن: 09111912054
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 1    
شماره دفتر مهندسی: 354        سمت در دفتر: مسئول دفتر