رزومه
  نام: افسانه عليزاده بازار محله

رشته: مکانیک

تلفن: 09113967714
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 829        سمت در دفتر: عضو دفتر