رزومه
  نام: مهدی فرخی کشکک

رشته: عمران

تلفن: 09363914961
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 2    
شماره دفتر مهندسی: 441        سمت در دفتر: مسئول دفتر