رزومه
  نام: ابوطالب جهاندار

رشته: عمران

تلفن: 09113923626
پروانه اشتغال: طراحی و نظارت             پایه: 1    
شماره دفتر مهندسی: 229        سمت در دفتر: مسئول دفتر