نام:سعيد فخاريان
رشته: عمران
تلفن: 09358407649

نام:حسام اسحقی نیموری
رشته: عمران
تلفن: 09111967787

نام:سیده نوا حسینی
رشته: معماری
تلفن: 09113919554

نام:فرشته خزائی کوهپر
رشته: معماری
تلفن: 09373837255

نام:شیما ضیاءبخش
رشته: معماری
تلفن: 09113913200
رئیس کارگروه
نام: سجاد نقيبی
رشته:عمران
تلفن: 09113938704

نام: محمدامین جهاندار لاشکی
رشته:عمران
تلفن: 09113919557

نام: سیده فاطمه حسینی سنگ نو
رشته:معماری
تلفن: 09119924990

نام: نگار عیسی کاکرودی
رشته:معماری
تلفن: 09113927655

نام: پائیزه تبریزی دهنو
رشته:معماری
تلفن: 09384010254