نائب رئیس
نام:مهدیه قزوینی
رشته: معماری
تلفن: 09112144134

نام:پویا قلی پور سنگلجی
رشته: عمران
تلفن: 09113929188

نام:افضل مرادی
رشته: عمران
تلفن: 09111931590
رئیس
نام: سید مرتضی لواسانی
رشته:معماری
تلفن: 09121877607
دبیر
نام: قاسم ملايی کندلوس
رشته:مکانیک
تلفن: 09111937363

نام: جلال بائی
رشته:عمران
تلفن: 09123599726

نام: محمد رضا باقری خیره
رشته:عمران
تلفن: 09113913012