نائب رئیس
نام:مريم منجمی
رشته: معماری
تلفن: 09111935428

نام:مظاهر صفرپورکاکرودی
رشته: عمران
تلفن: 09113915624
رئیس کمیته ناظرین
نام: مجيد موسايی نيرنگ
رشته:مکانیک
تلفن: 09111948398
دبیر
نام: فرهاد باقری خيره
رشته:عمران
تلفن: 09113945591

نام: محمد وريج كاظمی
رشته:برق
تلفن: 09113941359