خبر
جلسه مشترك هيأت اجرايى مسابقات فوتسال مهندسین استان با رئيس هيأت فوتسال و كميته داوران شهرستان نوشهر
جلسه مشترك هيأت اجرايى با رئيس هيأت فوتسال و كميته داوران شهرستان نوشهر جهت هماهنگى مسابقات استانى فوتسال به ميزبانى كانون مهندسين ساختمان نوشهر - 98/08/06