خبر
نشست مشترک با اعضای شورای شهر پول و شهرداران پول و کجور

نشست مشترک برخي از اعضاي هيأت مديره کانون مهندسين و دفتر نمايندگي نظام مهندسي نوشهر با اعضاي شوراي شهر پول و شهرداران پول و کجور روز چهارشنبه مورخ 98/05/02 در محل دفترنمايندگي نظام مهندسي نوشهر برگزار شد.

دستاورد جلسه براي کانون: توافق در جهت تنظيم تفاهم نامه اي به منظور ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي شهرسازي و معماري به منظور استفاده از مصالح بومي و حفظ ساختار سنتي در مسير توسعه شهري و رعايت اصول شهرسازي جهت رسيدن به توسعه پايدار