خبر
نتیجه انتخابات هجدهمین دوره هیأت مدیره کانون مهندسین ساختمان نوشهر

ضمن سپاس مجدد از شما عزيزان جهت حضور در انتخابات بازرسين، نتيجه نهايي آرا به شرح ذيل مي باشد:

از مجموع 511 راي مأخوذه:

* رشته عمران:

1. آقاي مهندس سجاد نقيبي 270 راي (به عنوان عضو اصلي)

2. آقاي مهندس سلمان نوري کجوريان 244 راي (به عنوان عضو اصلي)

3. آقاي مهندس مهران ميرچي 229 راي (به عنوان عضو اصلي)

4. آقاي مهندس سهند حسن زاده 228 راي (به عنوان عضو اصلي)

5. آقاي مهندس علي اصغر صفائي 209 راي (به عنوان عضو علي البدل)

* رشته معماري:

1. خانم مهندس زهرا خزائي کوهپر 182 راي (به عنوان عضو اصلي)

2. خانم مهندس معصومه مصفايي 121 راي (به عنوان عضو علي البدل)

* رشته برق:

1. آقاي مهندس مهدي پاشازانوسي 298 راي (به عنوان عضو اصلي)

2. آقاي مهندس فرهاد باقري 151 راي (به عنوان عضو علي البدل)

* رشته مکانيک:

1. آقاي مهندس قاسم ملايي 318 راي (به عنوان عضو اصلي)

2. آقاي مهندس فرهاد رزاقي 110 راي (به عنوان عضو علي البدل)