خبر
مجمع عمومی سال 97 کانون مهندسین ساختمان نوشهر
مجمع عمومي ساليانه (سال 97) کانون مهندسين ساختمان نوشهر روز يکشنبه مورخ 97/02/23 در محل سالن اجتماعات اردوگاه شهيد رسولي نوشهر برگزار شد. گزارش عملکرد ساليانه سال 96 به مجمع عمومي ارائه گرديد و مورد تأييد اعضاء قرار گرفت و همچنين بودجه ساليانه سال 97 و رديف هاي تخصيص بودجه مورد تصويب مجمع عمومي قرار گرفت.