خبر
مهندس سیف اله علی نیا به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران انتخاب شد.

مهندس سيف اله علي نيا به عنوان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران انتخاب شد.

بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران، يکصد و نهمين جلسه هيأت مديره سازمان با دستور کار انتخاب هيأت رئيسه، عصر روز شنبه 30دي ماه برگزار شد.

بر پايه اين گزارش، در اين جلسه انتخابات هيأت رئيسه برگزار شد که با کسب اکثريت آراي اعضاي هيأت مديره، سيف اله علي نيا به عنوان رئيس سازمان براي سال سوم هيأت مديره دوره هفتم انتخاب شد و انتخاب اعضاي هيأت رئيسه به جلسه آتي هيأت مديره موکول شد.

عضو هيأت رئيسه و خزانه دار سازمان نظام مهندسي ساختمان مازندران، رئيس گروه تخصصي مكانيك شوراي مركزي نظام مهندسي كشور، عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور، رئيس گروه تخصصي مکانيک سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران، رئيس شوراي اسلامي شهرستان بابل بخشي از سوابق مديريتي و اجرايي رئيس منتخب مي باشد.

براي ايشان و ساير اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران آرزوي موفقيت و توفيق روز افزون داريم.