نائب رئیس کارگروه
نام:شعیب ابراهیم نیا
رشته: عمران
تلفن: 09113926770

نام:امیرمسعود افشار
رشته: عمران
تلفن: 09111912054

نام:هومن سجودی جورکویه
رشته: عمران
تلفن: 09111951190

نام:علی هادی پور
رشته: عمران
تلفن: 09111931013
رئیس کارگروه
نام: زهرا خزائی کوهپر
رشته:معماری
تلفن: 09113954584
دبیر کارگروه
نام: احسان نجاریان
رشته:عمران
تلفن: 09357718806

نام: جلال بائی
رشته:عمران
تلفن: 09123599726

نام: علیرضا جهاندار
رشته:برق
تلفن: 09111952023

نام: علی اصغر کیاکجوری
رشته:عمران
تلفن: 09391375752