کارمندان کانون مهندسین شهرستان نوشهر
کارشناس امور اداری و کمیته دفاتر
ندا قمی
خدمات
رجب بهبودی
مدیر اجرایی
فاطمه پورجعفری
کارشناس خدمات مهندسی
فاطمه عرفانی