سمت: نائب رئیس
نام:سجاد نقيبی
رشته: عمران
تلفن: 09113938704
سمت: دبیر
نام:سهند حسن زاده دارائی
رشته: عمران
تلفن: 09351710022
سمت: مسئول آموزش
نام:مهدی پاشا زانوسی
رشته: برق
تلفن: 09367958537
سمت: بازرس
نام:یاسر سینکائی
رشته: عمران
تلفن: 09113919647
سمت: رئیس هیأت مدیره کانون
نام: قاسم ملايی کندلوس
رشته:مکانیک
تلفن: 09111937363
سمت: مسئول مالی
نام: سلمان نوری کجوریان
رشته:عمران
تلفن: 09111955482
سمت: مسئول روابط عمومی
نام: مهران ميرچی
رشته:عمران
تلفن: 09358379148
سمت: مسئول رفاهی و ورزشی
نام: زهرا خزائی کوهپر
رشته:معماری
تلفن: 09113954584
سمت: بازرس
نام: شعیب ابراهیم نیا
رشته:عمران
تلفن: 09113926770