نام: سيد علی زعفری نژاد
رشته:مکانیک
تلفن: 09121544498
نام: مهدی كاوسی
رشته:مکانیک
تلفن: 09111914025
نام: مریم شیخ الاسلامی
رشته:مکانیک
تلفن: 09111153136
نام: سروش پاشا زانوسی
رشته:مکانیک
تلفن: 09127044520
نام: فرشید ارجمند قیاسی
رشته:مکانیک
تلفن: 09113231878