نام: فرزاد حناچی
رشته:مکانیک
تلفن: 09122088355
نام: مریم شیخ الاسلامی
رشته:مکانیک
تلفن: 09111153136
نام: احمد سینایی
رشته:مکانیک
تلفن: 09364529364