نام: عین الله حسن زاده
رشته:عمران
تلفن: 09111912233
نام: مهدی فرخی کشکک
رشته:عمران
تلفن: 09363914961
نام: علی بالی چلندر
رشته:عمران
تلفن: 09123238433
نام: افضل مرادی
رشته:عمران
تلفن: 09111931590
نام: یاسر سینکائی
رشته:عمران
تلفن: 09113919647