نام: سید احمدرضا موسوی میرکلایی
رشته:برق
تلفن: 09123048234
نام: سحر رویانیان
رشته:برق
تلفن: 09113936779
نام: سراج روحی
رشته:برق
تلفن: 09113910501
نام: عبدالرضا نوری شيرازی
رشته:برق
تلفن: 09126111063
نام: مهدی پاشا زانوسی
رشته:برق
تلفن: 09367958537