نام: مجتبی احمدی لشکناری
رشته:معماری
تلفن: 09111934036
نام: مهدیه قزوینی
رشته:معماری
تلفن: 09112144134
نام: معصومه مصفائی
رشته:معماری
تلفن: 09113913350