• نشست مشترک با اعضای شورای شهر پول و شهرداران پول و کجور

  نشست مشترک برخی از اعضای هیأت مدیره کانون مهندسین و دفتر نمایندگی نظام مهندسی نوشهر با اعضای شورای شهر پول و شهرداران پول و کجور

                                                                                  1398/05/07
 • جلسه با هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان

  جلسه هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی استان با حضور برخی از اعضای هیأت رئیسه دفترنمایندگی و هیأت مدیره کانون مهندسین ساختمان نوشهر

                                                                                  1398/04/23
 • ارگان های طرف قرارداد کانون

  ارگان های طرف قرارداد کانون

                                                                                  1396/01/29
 •    

  مطالب برجسته